Algemene voorwaarden

Opdrachtnemer: Atelier9 vof ingeschreven bij de KVK te Eindhoven onder nr. 87045362 gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Atelier9

Artikel 1 Definities 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Atelier9: de aanbieder van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van Atelier9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 

Artikel 2 Algemeen 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Atelier9 en een opdrachtgever waarop Atelier9 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Atelier9, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Atelier9 en zijn directie.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Atelier9 en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9. Indien Atelier9 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stijlvast in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

1. De door Atelier9 gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Offertes vervallen in ieder geval na verloop van 4 weken na dagtekening van de offerte. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Atelier9 kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Atelier9 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Atelier9 anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Atelier9 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

7. Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden Atelier9 eerst nadat deze schriftelijk door Atelier9 bevestigd zijn.

8. Offertes die zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en maten komen voor risico van afnemer. 

9. Ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, beschrijvingen, 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Atelier9 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Atelier9 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Atelier9 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Atelier9 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Atelier9 zijn verstrekt, heeft Atelier9 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Atelier9 ter beschikking heeft gesteld. 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Atelier9 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Atelier9 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Atelier9 uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Atelier9 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Atelier9, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Atelier9 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

7. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim bij liquidatie, faillissement of surséance van betaling.

8. Atelier9 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Atelier9 is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Atelier9 tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 

2. Indien partijen in overleg en schriftelijk overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Atelier9 zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Atelier9 de opdrachtgever hierover tevoren schriftelijk inlichten. 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Atelier9 daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5. Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Atelier9 alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, e.d.) te vergoeden en indien Atelier9 zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Atelier9 in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Atelier9 op vergoeding wegens winstderving, zomede op vergoeding van de overige uit de annulering voorvloeiende kosten en schaden.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn 

1. De overeenkomst tussen Atelier9 en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Atelier9 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Atelier9 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7 Honorarium 

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel. 

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is excl. BTW tenzij anders wordt aangegeven in de offerte. 

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Atelier9, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. 

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 

6. Indien Atelier9 met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Atelier9 niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

7. Atelier9 is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Atelier9 kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen. 

8. Bovendien mag Atelier9 het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Atelier9, dat in redelijkheid niet van Atelier9 mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 

9. Atelier9 zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Atelier9 zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

10. Indien opdrachtgever de door Atelier9 kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Atelier9 genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

11. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de afnemer, hetzij als gevolg van wijziging in een ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens door afnemer niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw of dat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, worden wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd als meerwerk. Atelier9 zal in die gevallen gerechtigd zijn dit meerwerk bij de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 8 Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Atelier9 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Atelier9 is gerechtigd periodiek te factureren.  

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen 14 dagen van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

3. Atelier9 heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Atelier9 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Atelier9 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de incassokosten worden voldaan. 

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Atelier9 verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

Artikel 9 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. Het auteursrecht van alle door Atelier9 geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, et cetera blijft eigendom van Atelier9 tenzij is overeengekomen dat het auteursrecht wordt overgedragen aan de opdrachtgever.

2. Atelier9 behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Opdrachtgever dient Atelier9 te vrijwaren voor aansprakelijkheid wanneer hij stukken van derden voor uitvoering van de opdracht ter beschikking stelt aan opdrachtnemer en zo inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Atelier9 veranderingen in de tekeningen aan te (laten) brengen. Derhalve dient de opdrachtgever Atelier9 als eerste in de gelegenheid te stellen de gewenste wijziging(en) uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde, foutieve, onvolledige of onduidelijke opdracht (briefing) zullen apart gehonoreerd worden.

5. Atelier9 is gerechtigd zijn stukken te gebruiken ten behoeve van zijn eigen promotie en/of publiciteit.

Artikel 11 Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de geleverde zaken, materialen, verrichte werkzaamheden en/of factuurbedragen dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering dan wel voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Atelier9.

2. Indien Atelier9 van oordeel is dat een klacht gegrond is, zal Atelier9 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Atelier9 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

4. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Atelier9 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Atelier9 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Atelier9 kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Atelier9 bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Atelier9 kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Atelier9 op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Atelier9 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Atelier9 tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Atelier9 gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Atelier9 gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Atelier9, zal Atelier9 in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Atelier9 extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Atelier9 anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Atelier9 vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Atelier9 op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Niet overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaats gehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van Atelier9 of van ondernemingen waarop Atelier9 ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien Atelier9 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Atelier9 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Atelier9 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Atelier9 aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diens(ten), althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Atelier9 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

4. Atelier9 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Atelier9 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Atelier9 toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Atelier9 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Atelier9 of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Atelier9 tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door Atelier9 aan Opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat Atelier9 aansprakelijk is voor deze schade en gehouden is deze te vergoeden.

Artikel 16 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

1. Atelier9 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Atelier9 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Atelier9 niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Atelier9 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Atelier9 zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Atelier9 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Atelier9 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Atelier9 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Levering

1. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zijn nimmer fatale termijnen. Atelier9 is nooit aansprakelijk voor vertragingen in de leveringen door derden.

2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op-, aflevering van zaken en/of half-gerede producten zal geschieden, heeft Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, tegen vergoeding van directe schade en kosten ervoor te zorgen dat: – De plaats waar de op-/aflevering moet geschieden bereikbaar is; – Voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken; – De plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; – Ondervloeren vrij zijn van kalk, cement-, vuil- en lijmresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld; – In de ruimte waar gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

3. Het risico van de goederen gaat over op de Opdrachtgever op het moment van aflevering, waaronder is begrepen het moment dat de opdrachtgever de goederen in ontvangst neemt of door een derde in ontvangst laat nemen.

Artikel 19 Overige bepalingen

1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Bij vernietiging van één der bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van toepassing.

3. Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van deze voorwaarden, dan wel over de uitvoering van de opdracht, geschillen in der minne te beslechten.

4. Alle geschillen die tussen Partijen zullen ontstaan en die door Partijen niet in der minne zijn beslecht, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.